Jeshua Kanaliseringerne
Højere bevidsthed i en ny tid

Jesus, som her kalder sig ved sit Aramæiske navn “Jeshua ben Joseph” for at lægge afstand til kirkens udlægning af Jesus, bliver meget dygtigt kanaliseret af den Hollandskfødte Pamela Kribbe og derefter lagt ud på hjemmesiden www.jeshua.net. Det er allerede oversat til 20 sprog og her er det oversat til Dansk. Jeg har lagt alle de samme indlæg ud her på siden som i Holland, resten kan man læse i bøgerne. Vælg mellem mere end 100 indlæg i oversigten til højre.

Ønsker du at få teksten læst op på Dansk kan du gøre det ved at installere denne fil: Text to Speech Voice Reader fra Google
Marker derefter den tekst du ønsker at få læst op og tryk Alt+R (læsehastigheden kan justeres) Forståeligt selvom de siger Jes-hú-a

Hvem er Jeshua?

Samtale med Jeshua, oktober 2002

Oversat af John Jørgensen


Jeshua, hvem er du?

Jeg er den der har været iblandt jer, og som i er kommet til at kende som Jesus. Jeg er ikke Jesus fra jeres kirke tradition eller Jesus fra jeres religiøse skrifter. Jeg er Jeshua-ben-Joseph, jeg har levet som en mand af kød og blod. Jeg nåede frem til Kristus bevidsthed før jer, men jeg blev støttet i dette af kræfter der ligger ud over jeres forestillingsevne på nuværende tidspunkt. Mit komme var en kosmisk begivenhed - jeg stillede mig selv til rådighed for dette.

Det var ikke let. Jeg lykkedes ikke i mine bestræbelser på at formidle Guds enorme kærlighed til mennesker. Der var mange misforståelser. Jeg kom for tidligt, men nogen måtte komme. Mit komme var som at kaste en sten i en stor fiskesø. Alle fiskene flygtede og stenen sank i dybet. Der er dog stadig mærkbare bølger længe efter. Man kan sige at efter dette, gjorde den slags bevidsthed jeg ønskede at formidle, sit arbejde under overfladen. På overfladen af ​​søen opstod der konstante krusninger af velmente, men vildledte fortolkninger som rejste sig og mødtes for at bekæmpe hinanden i mit navn. Dem der blev berørt af min energi og bevæget af impulsen fra Kristus energien, kunne ikke rigtig integrere det i deres fysiske og psykiske virkelighed.

Det har taget lang tid før Kristus bevidstheden kunne sætte sin fod på jorden. Men nu er tiden kommet. Og jeg er returneret og taler gennem mange, gennem alle og til alle der ønsker at høre mig og som er kommet til at forstå mig fra stilheden i deres hjerter. Jeg prædiker ikke og jeg dømmer ikke. Mit dybeste håb er at tale til jer om den enorme og aldrig svigtende tilstedeværelse af Kærlighed, der er tilgængelig for dig når som helst.

Jeg er en del af en langt større bevidsthed, en større helhed, men jeg Jeshua er den inkarnerede del af denne helhed (dette bevidsthedsfelt). Jeg kan ikke så godt lide navnet Jesus, for det er blevet forbundet så meget med en forvrænget version af hvad jeg står for. "Jesus" er ejet af kirkens traditioner og myndigheder. Han er igennem århundreder blevet omformet til at passe så meget til kirkens og patriarkernes interesser, at det fremherskende billede af Jesus nu er så langt fra hvad jeg repræsenterer, at det virkelig ville glæde mig hvis du bare ville slippe det og frigøre mig fra denne arv.

Jeg er Jeshua, en mand af kød og blod.

Jeg er din ven og bror.

Jeg er bekendt med at være menneske på alle måder.

Jeg er en vejleder og ven.

Frygt mig ikke. Omfavn mig som du ville omfavne en af ​​dine pårørende.

Vi er i familie.


Jeshua, Jesus og Kristus

Kristus energien som jeg kom for at tilbyde jer, stammer fra en kollektiv energi der er gået hinsides en verden af ​​dualitet. Det betyder at den genkender modsætningerne af godt og dårligt, lys og mørke, at give og tage som aspekter af en og samme energi. At leve ud fra virkeligheden af Kristus bevidstheden betyder at der ikke er nogen kamp med noget som helst. Det er en fuldkommen accept af virkeligheden. Denne mangel på kamp og modstand er dens vigtigste kendetegn. Da Kristus (eller Kristus energien) anerkender ekstremerne af alle tanker, følelser og handlinger som manifestationer af den ene guddommelige energi, kan der ikke være nogen dualitet eller nogen fordømmelse i den måde "han" (Kristus-energien) oplever virkeligheden på.

Lad os komme med et eksempel her. Når Kristus i dig ser en væbnet konflikt mellem mennesker, græder hendes hjerte for den slagnes skæbne, men hun dømmer ikke. Hun føler smerten og ydmygelsen i hvert slag og hendes hjerte er fyldt med medfølelse, men hun dømmer ikke. Hun ser på gerningsmanden, den med pistolen som har magten, som forvolder smerten og hun føler hadet og bitterheden inde i ham og hendes hjerte lider, men hun dømmer ikke. Kristi hjerte omfavner hele sceneriet med dybtfølt medfølelse, men uden at dømme, for hun genkender alle aspekter som erfaringer hun har været igennem selv. Hun har selv levet alle disse roller ud som gerningsmand og offer, som herre og slave og hun er kommet frem til den forståelse at hun er ingen af ​​dem, for hun er det som ligger til grund for dem begge.

Kristus energien har passeret igennem alle energierne af dualitet. Den identificerede sig først med mørket, derefter med lyset, men igennem det hele forblev noget det samme. Og da hun indså denne "det samme-hed" der lå til grund for alle hendes oplevelser, opnåede hendes bevidsthed en ny form for enhed: den blev "Kristnet." Med Kristus-energien som var den energi jeg kom for at tilbyde dig.

Hvem jeg var er ret vanskeligt at forklare. Jeg vil forsøge ved at skelne mellem tre "identiteter": Jeshua, Jesus og Kristus.

Jeg, den der taler nu, er Jeshua. Jeg var det menneske der bar Kristus energien i min inkarnation på Jorden. Denne energi kunne også kaldes Kristus.

Jesus - i min terminologi - er navnet på den Guddommelige mand, der var resultatet af fusionen mellem Kristus energien og den fysiske og psykiske realitet af Jeshua.

Denne Kristus energi blev fyldt ind i Jeshua fra sfærer af lys, der - fra din synsvinkel - er placeret i din fremtid. Jesus var den mand der udførte mirakler og fremsatte profetier. Jesus var et sendebud fra sfærer af lys, der var inkarneret i mig. Faktisk var han mit fremtidige selv. Fra mit perspektiv som manden Jeshua der levede på jorden, var Jesus mit fremtidige selv der var blevet ét med Kristus energien. Fordi Kristus var klart til stede i ham og synlig for mange mennesker i hans omgivelser, fremstod han for dem som guddommelig.

Jeg Jeshua, var en mand af kød og blod. Det unikke og til en vis grad kunstige aspekt af "Jesus-konstruktionen" var, at jeg modtog hans/mit Kristus-selv fra fremtiden. Jeg blev ikke kristnet på basis af min fortid og erfaringer derfra. Jeg opnåede ikke spirituel oplysning på en naturlig måde, men ved hjælp af et indgreb udefra så at sige, ved en sammensmeltning med Kristus energien fra fremtiden. Jeg havde aftalt at spille denne rolle før jeg begyndte dette liv. Jeg indvilligede i at blive "overskygget" af Jesus' tilstedeværelse for at gøre en tjeneste og også på grund af en dybtfølt længsel efter at komme til at kende virkeligheden af mine dybeste potentialer.

Jesus, mit fremtidige selv fra lysets sfærer, var blevet ét med Kristus energien. Alligevel repræsenterede han ikke hele Kristus energien her på jorden, for denne energi omfatter mere end Jesus. Han er kun en del af den eller kun en celle i den.

Kristus eller Kristus energien, (der mere er et energifelt end en personlig enhed), er en kollektiv energi som har mange aspekter eller "celler," der samarbejder på en sådan måde at de fungerer som én "organisme." Alle celler yder et enestående bidrag til helheden og oplever sig selv som individer, samtidig med at de også er en del af helheden. Man kunne kalde disse mange aspekter af Kristus energien engle eller ærke-engle. Det er kendetegnende for engle, at de i en forstand har en individualitet, samtidig med at de har en høj grad af uselviskhed der lader dem føle sig ét med kollektive energier og være glade for at være i deres tjeneste. Begrebet (ærke) engle belyses i det sidste kapitel af Lysarbejder serien ("Dit Lyse Selv").


Jesus' mission på jorden

Jesus var en energi fra fremtiden der kom til jorden for at bringe oplysning og viden til menneskeheden. Han kom fra en anden verden, endda fra en anden dimension og han medbragte den forhøjede energi fra denne virkelighed. Hans bevidsthed om sit eget højere selv forblev intakt mens han inkarnerede på jorden. På grund af hans tilstedeværelse i mig Jeshua, kunne jeg nemt forstå fleksibiliteten i de fysiske love og "udføre mirakler."

Grunden til at Jesus/Jeshuas personlighed kom til jorden, var at skabe en åbning eller portal til en anden tilstand af bevidsthed. Jeg ønskede at sætte et eksempel på de muligheder der er til rådighed for ethvert menneske.

I de lyse sfærer hvor Jesus kom fra, var det opfattelsen at jorden bevægede sig i en retning som ville ende op i et stort mørke, med selv-fremmedgørelse for de sjæle der var involveret i det jordiske eksperimentet. Det blev besluttet at der skulle gives en kraftig impuls for forandring, som tydeligt viste mennesket de valg der står til rådighed for dem. Ved at sende energi-personligheden af Jesus, ønskede vi at holde et spejl op for menneskeheden og minde dem om deres egen guddommelige oprindelse og de ​​sovende potentialer de har i sig: potentialerne for fred, frihed og herredømme over dem selv.

Ethvert menneske er herre over sin egen virkelighed. Du skaber din egen virkelighed hele tiden. Du er i stand til at give slip på en elendig og utilfredsstillende virkelighed og tillade Lyset at komme ind og omdanne din skabelse. Du er din egen mester, men du har en tendens til at give din magt væk til eksterne autoriteter der hævder at kende sandheden og ønsker det bedste for dig. Dette sker i politik, medicin, uddannelse mm. Også din "underholdningsindustri" er fuld af falske billeder af lykke, succes og skønhed der ikke tjener nogen undtagen dem der konstruerer dem. Har du nogensinde tænkt over hvor mange penge der bruges på blot at skabe idealbilleder? Idealerne bliver spredt hele tiden i medierne, aviserne, filmene, i radio og tv. Hvor kommer disse idealbilleder fra? Hvorfor er de der? Hvem konstruerer dem?

Idealbilleder er et middel til at udøve magt over mennesker. Idealer kan gøre folk underdanige og fjerne dem fra deres sande behov, uden at bruge fysisk magt og vold. Idealer kan få folk til frivilligt at afgive deres egen magt og selvværd. De narrer dig på en sådan måde, at du ikke behøver at tvinges med magt til noget, du godkender de værdier der fremvises af idealerne som dine egne og handler i overensstemmelse med dem. Dette er hvad vi vil kalde usynlig hjerne-kontrol og det er hærgende i jeres "frie" vestlige samfund.

Lysets funktion er primært at skabe klarhed, bevidsthed og gennemsigtighed i de usynlige tanke og følelses strukturer, der former dit liv. Lys er det modsatte af hjerne-kontrol. Hvor lyset kommer frem over en realitet, bryder det magtens bånd og nedbryder hierarkier der er baseret på det. Det kaster lys over magtmisbrug og det frigør folk fra deres vrangforestillinger og illusioner, som afholder dem fra at bruge deres magt til at bestemme over sig selv.

Jesus var en trussel mod den herskende klasse dengang han levede på Jorden. Af det han sagde til folk og af hans rene og skære udstråling, forårsagede han at magtstrukturerne blev set for det de virkelig var og dette var uudholdeligt og uacceptabelt for det eksisterende hierarki.

Den rolle som lysarbejder Jesus påtog sig var tung, især for mig Jeshua, mennesket der i min levetid indvilligede i at bære hans intense lyse energi. Jeg Jeshua, var næsten helt overskygget af kraften fra Jesus nærvær, nærværet af mit fremtidige selv! Selvom det fyldte mig med stor indsigt, kærlighed og inspiration var det en stor udfordring at bære eller "holde" hans energi rent fysisk. Jeg kunne ikke rigtig integrere hans energi i mit fysiske væsen - cellerne i min krop var endnu ikke klar til det - så på det fysiske niveau blev min krop udmattet af at bære på disse intense energier af lys.

Bortset fra det fysiske aspekt var det også en psykologisk byrde at bære på Kristus energien. Jeg fandt det meget svært at være vidne til, at Kristus energiens natur hyppigt blev misforstået, selv af mine nærmeste venner eller "disciple." Som det menneske jeg var blev jeg nogle gange desperat og tvivlede på værdien af den rejse jeg påtog mig. Jeg følte at verden ikke var klar til Kristus-energien. Jeg følte at dens essens ikke blev anerkendt. Jesus var virkelig en pioner i sin tid.


Resultater af Jesus' komme til jorden

Ved Jesus komme til jorden blev et frø plantet. Et frø der rummede Kristus energien. Folk blev rørt af det jeg sagde og gjorde og ubevidst, på sjælens niveau, genkende de Kristus energien. Dybt inde i deres sjæle begyndte en hukommelse at røre på sig. Noget var påvirket og sat i bevægelse.

På overfladen. På det niveau der kan ses og mærkes i den fysiske verden, skabte mit komme meget postyr. På grund af loven om dualitet skaber den kraftige tilførsel af lys, en kraftig modreaktion fra Mørket. Dette er blot et spørgsmål om logik. Lys er konfronterende. Det ønsker at nedbryde magtstrukturer og stille de fængslede energier fri. Mørket er den energi der ønsker at undertrykke og kontrollere. Så disse to energier har modsatrettede interesser. Hvor den ene øger sin magt vil den anden slå igen for at forsvare sig selv og genvinde balancen. Således skabte mit komme til jorden også megen kamp og vold, som var en modreaktion på det lys jeg kom for at sprede.

Forfølgelsen af mine tilhængere, de tidlige kristne, er et eksempel på denne voldsomme modreaktion. Men de kristne selv, grundlæggerne af kirken, afstod heller ikke selv fra at bruge vold i deres bestræbelser på at sprede mine lærdomme. Tænk på korstogene og inkvisitionen. I Kristi navn er de mest barbariske mørkets gerninger blevet udført, af kristne såvel som ikke-kristne.

Lysets mestre som besluttede sig for at sende mig som en udsending til jorden, var klar over at den intense og hidtil usete energi af Jesus kunne fremkalde stærke reaktioner fra mørket. Jesus gennemtrængte jordens virkelighed som en komet. Det var en form for nødforanstaltning fra lysets sfærer, fra energier som var dybt bekymret for jorden og dens indbyggere. Det var et ultimativt forsøg på at afbøje den retning som jorden havde, et forsøg på at afbryde de cyklusser af uvidenhed og ødelæggelse, som hele tiden blev ved med at gentage sig selv.

Resultaterne var tvetydige. På den ene side fremkaldte lyset af Jesus meget mørke (i form af en modreaktion). På den anden side blev der plantet frø af kristusbevidsthed i hjerterne hos en række mennesker. En vigtig grund til mit komme var at vække lysarbejder sjælene på jorden. (Se i første del af denne bog for at få en forklaring på begrebet lysarbejder). De ville være de mest følsomme og modtagelige for min energi, selv om mange af dem også var blevet fortabte i tætheden af jordplanets mørke. Lysarbejdere er i virkeligheden lysets udsendinge med samme mission som Jesus. Forskellen er at i deres inkarnation i en fysisk krop, er de mindre forbundet med deres højere guddommelige Selv end jeg var. De er mere underlagt de karmiske byrder og illusioner på jordens tilværelsesplan. De er mere bundet til fortiden. Med inkarnationen af ​​Jesus hændte der noget usædvanligt. Jesus bar ikke på nogen karmisk byrde fra fortiden og han kunne derfor lettere bevare kontakten med sin guddommelighed. Han var her på en noget kunstig måde, en tilstedeværelse fra fremtiden, der både var her og der på samme tid.

De lys-væseners bevidsthed som dengang besluttede i fællesskab at indsætte energien af ​​Jesus på jordplanet, var ikke perfekte og alvidende. Ethvert bevidst væsen er hele tiden i færd med at udvikle og forstå sig selv. Blandt mennesker er der en vedholdende tro på, at alt er forudbestemt af en guddommelig plan; bag denne tro findes begrebet en dominerende og alvidende Gud. Dette begreb er falskt. Der er ingen forudbestemmelse fra en ekstern kraft. Der er kun sandsynligheder som er resultater af de indre valg du selv foretager. Mit komme til jorden var baseret på en beslutning der var truffet af en kollektiv energi af lys, som Jesus var en del af. Det var et valg der involverede risici og havde et uforudsigeligt udfald.

Den kollektive energi af lys jeg taler om, er en engle-sfære der er dybt forbundet med menneskeheden og jorden, det er den fordi den bidrog til at skabe mennesker og jorden. Faktisk er i en del af den og ikke spor adskilt fra den, men nu taler vi multidimentionelt, dvs. på et bevidstheds niveau der ligger uden for jeres lineære tids ramme. I en anden dimension eller tids ramme, er i disse engle der udgør de sfærer af lys, hvorfra Jesus steg ned til jorden. (Se det sidste kapitel i Lysarbejder serien ("Dit Lyse Selv") for at få en grundig forklaring på multidimensionalitet og din engleagtige natur). I - lysarbejdere - er langt mere forbundne med "Jesus hændelsen", denne infusion af Kristus energi på jorden, end i selv tror. Det var til en vis grad en kollektiv bestræbelse som i alle bidrog til og hvorfra jeg Jeshua, var den synlige fysiske repræsentant.

Mit budskab var at Kristus energien er til stede i alle mennesker som et frø. Hvis du ser op til mig som en slags autoritet, har du misforstået mit budskab.

Jeg ønskede og ønsker stadig at invitere dig til at tro på dig selv, for at finde sandheden inde i dit eget hjerte og til ikke at tro på nogen myndighed uden for dig selv.

Ironisk nok har den officielle kristne religion placeret mig uden for din virkelighed som en autoritets-figur man skal tilbede og adlyde. Dette er helt det modsatte af hvad jeg havde til hensigt. Jeg havde til hensigt at vise dig at du kan være en levende Kristus selv.

Jeg vil nu bede dig om at genkende Kristus inde i dig selv og give mig min menneskelighed tilbage.

Jeg er Jeshua, en mand af kød og blod og virkelig en ven og bror til jer alle.© Pamela Kribbe

For spørgsmål eller feedback, er du velkommen til at kontakte os på

aurelia@jeshua.net

(på Engelsk eller Hollandsk)


Dansk oversættelse:


Ingen kommentarer:

Send en kommentar